ਵਿਭਿੰਨਤਾ

ਸਮਾਨਤਾ

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਈਮਰਜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਅਕਾਰ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ.

e · ਅਭੇਦ

/ əਮਰਜ /

ਕ੍ਰਿਆ

ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ